CM „Limbă și comunicare”

  1. Lectură pentru ghidare în caieră, prof. Svetlana Ilașco, Iulia Dobrea, Nelea Talpalaru

Ora opțională Lectură pentru ghidare în carieră este orientată spre motivarea elevilor cu privire la ghidarea în carieră, familiarizarea elevilor cu spectrul de profesii și ocupații pe piața muncii din Republica Moldova și determinarea propriei vocații prin lectură.

Prin elementele de fundamentare și prin modalitățile de dezvoltare a competențelor de lectură și de formare a abilităților de viață la copii și tineri, cursul opțional Lectură pentru ghidare în carieră se încadrează în noile tendințe ale educației centrate pe elev.

Prioritatea disciplinei opționale Lectură pentru ghidare în carieră este dezvoltarea la elev a competențelor transferabile de lectură, intercunoaștere, autocunoaștere și formarea comportamentului prosocial, necesare după absolvirea treptei gimnaziale.

Disciplina este destinată elevilor din ciclul gimnazial, cl. a V-a – a IX-a, câte o oră săptămânal, în total 35 ore.

Cel mai important aspect al realizării dimensiunii lectură-ghidare profesională se realizează împreună cu elevii prin activitatea AȘ PUTEA SĂ DEVIN, structurată într-un tabel și conținând următoarele titluri: Domeniu, Calități necesare, Responsabilități/competențe, Context specific, Curiozități și Personalități. În cadrul acesteia se realizează o prezentare exhaustivă a diferitor profesii, se sintetizează esența fiecărei profesii propuse, corelate conținutului textelor selectate.

În perspectiva formării unor aptitudini practice, se lucrează cu sarcini creative, crearea unor contexte educative ludice de simulare prin rubrica O PROFESIE PENTRU O ZI, prin care profesorul îl va orienta pe elev în viitoarea alegere, punându-l în situația de a simula anumite contexte, prin asumarea unor roluri concrete, specifice profesiei, rezolvând sarcini și identificând soluții. Astfel, în cadrul orelor de Lectură pentru ghidare în carieră se va da preferință ludicului, stimulării creativității, creării unei atmosfere de încurajare și încredere în propriile forțe pentru fiecare copil.

2. Cultura vorbirii, prof. Daniela Codreanu, Nina Nani