CM „Științe socioumanistice”

  1. Descoperă Moldova, prof. Elena Beregoi

Disciplina opţională – DESCOPERĂ MOLDOVA CLASELE X- XII

Schimbările majore din economia mondială, concretizate în reducerea barierelor politice şi comerciale dintre ţări pe parcursul sec. XX, au condus la o evoluţie explozivă a numărului călătoriilor şi a ţărilor participante la circulaţia turistică, intensificând comunicarea în acest domeniu şi sporind nevoia de informaţii având caracter turistic. Actualmente, unul dintre principalele fenomene social- economice ale sectorului economic al Republicii Moldova, îl constituie industria turistică. Importanţa deosebită a dezvoltării serviciilor turistice în economie constau în faptul că acestea pot asigura creşterea calităţii vieţii cetățenilor. Republica Moldova este un stat mic, dar cu o diversitate mare de obiective turistice amplasate la distanţe mici de la principalele oraşe.

În Republica Moldova sunt prezente peste 15 mii de atracţii turistice antropice şi peste 300 arii naturale importante. Au fost atestate câteva mii de staţiuni preistorice, circa 400 aşezări din diferite epoci istorice, circa 50 cetăţi fortificate antice, circa 500 aşezări medievale timpurii, numeroase cetăţi medievale din pămînt, 6 cetăţi medievale din piatră (în diferite stadii de conservare), peste 1000 monumente de arhitectură protejate, circa 50 mănăstiri ortodoxe. Acest patrimoniu cultural este relativ uniform dispersat pe teritoriul naţional, iar valoarea lui influențează suficient vizitele turistice.

Documentele de politici educaționale ale sistemului educaţional din Republica Moldova tratează valorificarea patrimoniului naţional ca parte integrantă a conceptului şi practicii educaţionale moderne prin intermediul idealului educațional formulat în Codul educației, Articolul 6. Idealul educaţional al şcolii din Republica Moldova constă în formarea personalității cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate.

De asemenea, din finalitățile prioritare ale sistemului educațional al Republicii Moldova, face parte și domeniul de competențe-cheie menționată în Codul educației, art.11 alin. i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.

În acest context, disciplina opţională ”Descoperă Moldova” vine să contribuie la satisfacerea necesităţilor social-economice și culturale ale comunităţii, precum şi cele individuale, cognitive, de interes pentru istoria și cultura locală a elevilor din clasele a X-XII-a, deoarece călătoria și cunoașterea unor locuri noi stau în firea omului. Disciplina opțională ”Descoperă Moldova” este una de extindere, derivată din disciplina obligatorie Istoria românilor și universală și Geografie, urmărind extinderea competenţelor specifice ale disciplinei prin plusarea de noi competenţe specifice şi noi cunoştinţe pentru elevii claselor X-a-XII-a.

Durata predării disciplinei opționale constituie 35 de ore pentru fiecare an în clasele a X-a-XI-a şi 34 de ore pentru clasa XII-a, având module de studiu identice pentru fiecare clasă, dar diverse după conţinut şi finalităţi, care contribuie la formarea unor competențe specifice unice.

Disciplina dată oferă posibilitatea de a servi drept reper şi în activităţile extracurriculare, care pot crea un cadru mult mai facilitator pentru vizitarea şi valorificarea obiectivelor de patrimoniu naţional. Opţionalul se încadrează în aria curriculară Educaţie socioumanistică şi poate fi predată de profesorii de istorie şi de geografie, dar şi de alte cadre didactice împătimite de călătorii, istorie locală şi valorificarea patrimoniului Republicii Moldova.

Activităţile didactice se pot desfăşura atât în sala de clasă, dar şi în muzee, lângă monumentele antropice sau în ariile naturale protejate. Scopul demersului didactic proiectat prin disciplina DESCOPERĂ MOLDOVA este de a dezvolta competențe elevilor pentru a opera cu informația despre patrimoniul naţional al Republicii Moldova în activitatea de îndrumare a consumatorilor de turism, de a asigura un cadru metodologic adecvat desfășurării unei excursii ghidate și de a sintetiza cunoștințele despre o anumită regiune a ţării cu potențial atractiv pentru elaborarea intinerariilor turistice prin valorificarea patrimoniului naţional. Totodată disciplina oferă oportunitatea de a consolida și a dezvolta prin extindere competențele specifice disciplinei Istoria românilor şi universală: Valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului cultural, manifestând respect faţă de ţară şi de neam şi a disciplinei Geografia: Valorificarea patrimoniului natural și cultural sub aspect social, intercultural, antreprenorial, demonstrând spirit civic. Disciplina opţională ”Descoperă Moldova” pentru treapta liceală este asigurată cu Curriculum ce reprezintă documentul normativ principal ce reglementează întreg procesul didactic la această disciplină. El constituie instrumentul conceptual ce descrie condiţiile învăţării şi performanţele de atins, la disciplina opţională în cauză, exprimate în competenţe specifice, unități de competenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare şi evaluare. În baza acestui suport normativ-reglatoriu se iau decizii pentru realizarea eficientă a procesului educaţional adresat profesorului, elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale.

https://360.moldova.travel/

 

2. Educație pentru socializare juridică, prof. Svetlana Ciuciu, Dorina Pantea.

Disciplinele școlare din învăţământul general, în funcţie de logica didactică şi specificul curricular, au menirea de a contribui la modelarea profilului elevului în raport cu așteptările societății contemporane. Astfel, prin componenta sa civică și socială, disciplina opțională Educație pentru socializare juridică le va dezvolta elevilor competențele civice și sociale, contribuind la crearea unei societăți bazate pe cultura cetățeniei democratice și respectarea statului de drept.

Disciplina opțională Educație pentru socializare juridică include:

– studierea profilului instituțiilor democratice ale statului și ale celor de aplicare a legii;

– prezentarea drepturilor și responsabilităților cetățenești;

– descrierea funcționalității instituțiilor statului, inclusiv a poliției, creând o opinie pozitivă în raport cu acestea;

– promovarea cunoștințelor, valorilor și capacităților inerente unor cetățeni responsabili.

Disciplina dispune de curriculum la Educație pentru socializare juridică ce reprezintă documentul normativ și instrumentul didactic ce descrie condițiile administrării disciplinei opționale și finalitățile educaționale, exprimate în competențe specifice, unități de competență, conținuturi, activități și produse de învățare și evaluare recomandate. Clasa a VIII-a, aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum, proces verbal nr.28 din 28 iunie 2021 – Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.914 din 16 iulie 2021; Clasa a XI-a, aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum (proces-verbal nr. 29 din 7 septembrie 2022); – Ordinul Ministrului Educației și Cercetării (nr.948 din 27 septembrie 2022).

Pachetului curricular pentru disciplina opțională Educație pentru socializare juridică se înscrie în Planul de acțiuni privind implementarea inițiativei pilot a Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, stabilit conform Memorandumului de înțelegere între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, PH International și Inspectoratul General al Poliției și include: Ghidul pentru facilitatori, caietul elevului, culegere de studii de caz și altele.

Disciplina opțională Educația pentru socializare juridică este adresată cadrelor didactice, elevilor din clasa a VIII-a și a XI-a, angajaților poliției, precum și părinților/reprezentanților legali ai acestora având la bază bunele practici și experiențele acumulate în cadrul programelor de socializare juridică implementate de PH International în Georgia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Armenia ș.a.